[1]
D. S. Sharma and D. N. Saxena, “????? ?????? ?????: ??????????? ?????? Vedic sacrificial device: symbolic vision”, Dev Sanskriti Interdis Internat J, vol. 3, pp. 07–09, Jan. 2014.