(1)
Sharma, D. S.; Saxena, D. N. ????? ?????? ?????: ??????????? ?????? Vedic Sacrificial Device: Symbolic Vision. Dev Sanskriti Interdis Internat J 2014, 3, 07-09.