(1)
Kapil, S. ?????? ???????? ????? ????????? Indian Darshan Moksha Process. Dev Sanskriti Interdis Internat J 2019, 13, 08-15.