(1)
BHARDWAJ, D.; AGNIHOTRI, V. K.; PANDYA, P. Clinical Evaluation of an Ayurvedic Formulation in the Management of Avaranajanya Madhumeha (Type 2 Diabetes Mellitus). Dev Sanskriti Interdis Internat J 2012, 1, 50-64.